Matteo Giuliani (14 years)
Segovia, 22nd November 2014

Piano Sonata No.16, Op.31 No.1, 
I. Allegro vivace